0
PL
|
EN
|
DE
|
CS

Twój koszyk jest pusty.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ALKOR-WATCH

 

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Alkor-Watch dostępny pod adresem internetowym

kupzegarek.com oraz sklep.alkor-watch.pl prowadzony jest przez firmę

ALKOR Sp. z o.o. ul. Słowiańska 4, 48-300 NYSA, NIP 753 20 29 373,

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000006722,

REGON: 531583536.

2. Użytkownicy mogą skontaktować ze sprzedawcą za pośrednictwem:

a. Tel.: 077 40 91 600, tel.kom. 0694 446 973;

b. FAX: 077 43 34 427;

c. e-mail info@alkor-watch.pl;

d. listownie ul. Słowiańska 4, 48-300 Nysa.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób

wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że

Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża

bezwarunkową zgodę na jego treść.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta

przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W

przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi

przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

  1. DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy ALKOR-WATCH Sprzedawcy dostępny pod

adresem: kupzegarek.com oraz sklep.alkor-watch.pl

2. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest ALKOR

Sp. z o.o.. ul. Słowiańska 4, 48-300 NYSA, NIP 753 20 29 373, wpisana do

rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000006722, REGON:

531583536.

3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami,

które stanowią jego integralną część,

4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

która korzysta oferty Sklepu,

5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna,

niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową,

7. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w

jakikolwiek sposób,

8. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający

utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane

Użytkownika, w tym login i hasło,

9. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający

złożenie zamówienia,

10. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy

sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą,

11. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się

indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za

pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne

dane w ramach usługi poczty elektronicznej,

12. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla

Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w

tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta,

Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz

korzysta z oferty Sklepu,

13. Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego

niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów

Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych

umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z

następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub

nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera

10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych

znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

 

IV. REJESTRACJA

1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na

stronie Sklepu internetowego.

2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w

całości,

b. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w

Regulaminie.

3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do

Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie

dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez

osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną

odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta

powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z

systemu.

5. Sprzedawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług

drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

a. Sprzedawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia

Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny

z jego przeznaczeniem,

b. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez

Sprzedawcę w Regulaminie,

c. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12

miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,

d. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,

e. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania

Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez

Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez

Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.

6. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas

rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli

podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

 

V. ZAMÓWIENIA

1. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski.

2. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez:

a. Formularz zamówienia,

b. Pocztę elektroniczną e-mail,

c. Telefon na numery przeznaczone do składania zamówień

3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych

niezbędnych do realizacji zamówienia.

4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub

telefonicznie. Sklep informuje ponadto za pośrednictwem poczty

elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane

do wysyłki.

5. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie

Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena,

charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu,

termin i sposób dostawy.

6. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do

momentu wysyłki towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje

 Konsumentowi oraz Sprzedawcy.

7. Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 7 dni roboczych.

8. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne

informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w

szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią

zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).

9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:

a. dla zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w

Sklepie – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z

oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę,

b. dla zamówień złożonych przez telefon - z chwilą potwierdzenia przez

Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia,

c. dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez

Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawcy z oświadczeniem

o przyjęciu zamówienia Produktów.

10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.

11. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych

Produktu w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji

zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od

stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na

wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z

zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.

12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej

niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej

jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i

zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

13. Złożenie zamówienia przez kupującego jest jedynie wyrażeniem chęci dokonania zakupu (złożeniem oferty Sprzedawcy), a dopiero  z chwilą otrzymania przez kupującego wiadomości e-mail od Sprzedawcy w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia pomiędzy sprzedającym a kupującym umowy sprzedaży.

14. Prawo anulowania zamówienia przysługuje Konsumentowi oraz Sprzedawcy.

 

 

VI. PŁATNOŚCI

1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają

podatek VAT).

2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.

3. Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej

działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz

upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu

odbiorcy.

4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:

a. płatność za pobraniem

b. płatność przelewem na konto Sprzedającego

c. płatność gotówką (przy odbiorze towaru)

5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem,

wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz

koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. W przypadku gdy Kupujący wybrał formę płatności przelewem lub przy

wykorzystaniu systemu płatności, termin na dokonanie wpłaty wynosi 1 dzień

roboczy.

7. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.

8. Szczegółowe informacje dotyczące form płatności znajdują się na stronie

sklepu w zakładce Formy płatności.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na

stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach,

przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,

wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o

którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone

przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub

wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży

Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile

regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

VII. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych

Produktów:

a. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w

zamówieniu przez firmę kurierską DHL,

b. odbiór osobisty.

2. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas

składania zamówienia w Sklepie.

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi

oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w

trakcie składania zamówienia.

4. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie

inaczej. Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się na stronach

internetowych Sklepu w zakładce Koszty i warunki dostawy.

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są objęte gwarancją importera, chyba że w opisie danego Produktu wskazano

inaczej. Treść i zakres gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona wraz z

Produktem.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne

i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na

Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub

działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie

określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to

przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.

4. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu

dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on

kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia

jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu

zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody

przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej

reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia

uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

5. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie

Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.

6. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem

roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2

lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

7. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza

elektronicznego dostępnego w Sklepie, przy pomocy poczty elektronicznej na

adres: serwisalkor@alkor-watch.pl lub w formie pisemnej na adres

korespondencyjny: ALKOR SP. Z O.O. UL. SŁOWIAŃSKA 4, 48-300

NYSA.

8. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego

kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub

jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

9. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:

a. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo

b. żądać usunięcia wady, albo

c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo

d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

10. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu

od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych

niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad

albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już

wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił

zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia

wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy

żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie

produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany

Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do

zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez

Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym

sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych

kosztów.

14. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady

fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od

umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się

przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy

wówczas odesłać na adres: ALKOR SP. Z O.O. ul. Słowiańska 4, 48-300

Nysa. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo

obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do

Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt

udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym

fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.

15. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w

terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

16. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

a. pisemnie na adres reklamującego,

b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty

elektronicznej,

c. drogą telefoniczną.

IX. REKLAMACJA USŁUG SKLEPU W POZOSTAŁYM ZAKRESIE

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym

Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane

niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:

a. dane tożsamości Użytkownika;

b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

c. okoliczności uzasadniające reklamację;

d. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie

pisemnej.

3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa,

Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez

rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie

dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w

oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach,

dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim

przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego

dokumentu.

b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na

poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim

przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej

korespondencji.

c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego

upoważnienia lub pełnomocnictwa.

d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn

reklamacji.

5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania

Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.

6. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez

podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez

Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest

odpowiedzialny za realizację reklamacji.

7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w

terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

a. pisemnie na adres reklamującego,

b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty

elektronicznej,

c. drogą telefoniczną.

9. Informujemy również, że Konsument posiada możliwość skorzystania z

pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w

tym:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie

sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z

wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie

polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych

należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając

stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w

posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o

odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1

powyżej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z

dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 2 rozdziału I. Regulaminu. Konsument

może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do

niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a

Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył

oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta

przestaje wiązać.

6. Produkt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że

zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany

przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający

brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany

w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi

Konsument.

7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w

sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

Produktu.

8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż

w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu

wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały

dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie

do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym

samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się

na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu

płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez

Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta

dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu

najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty

wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.

 

XI. PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY

1. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od

umowy zawartej na odległości nie przysługuje.

2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają

odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne

Produktu.

3. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca odpowiada

wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w

zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks

cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.), z zastrzeżeniem postanowień

poniższych:

a. Po otrzymaniu Produktu Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać stan

dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy

jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku

stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych

nieprawidłowości Produktu Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia

protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez

Przedsiębiorcę powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi.

b. Jeżeli wada rzeczy wyszła na jaw dopiero później, a jej stwierdzenie

przy odbiorze dostarczonej przesyłki było obiektywnie niemożliwe

Przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej

wadzie nie później niż w terminie 7 dni od daty jej stwierdzenia, pod

rygorem utraty uprawnień z tytuły rękojmi.

c. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć reklamowany Produkt

d. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza

elektronicznego dostępnego w Sklepie, przy pomocy poczty

elektronicznej na adres: adres e-mail lub w formie pisemnej na adres

korespondencyjny Sprzedawcy/inny adres właściwy do składania

reklamacji.

e. W przypadku, gdy Przedsiębiorca realizując swe uprawnienia z rękojmi

za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu

lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do

Sprzedawcy odbywa się przez Przedsiębiorcę i na jego koszt, chyba że

Strony ustalą inaczej. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać

na adres: adres Sprzedawcy właściwy do przesyłania wadliwych

Produktów.

f. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego

kopię. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii może być

przyczyną odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę.

g. Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy z

tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w najszerszym

zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy

prawa.

XII. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu

niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności

oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i

przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które

są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego

Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi

udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez

jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną

ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi

odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w

stosunku rocznym.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń

mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym

zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących

niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści

kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących

kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami

i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte

upublicznienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam

umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża

zgodę.

 

XIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści,

znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów

dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie

przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali

określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na

podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie

nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności

intelektualnej.

2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie,

powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we

fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu o których wyżej mowa.

Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w

pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania

ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem

dozwolonego użytku.

XIV. ZMIANY REGULAMINU

1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób

umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody

albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o

korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.

2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o

zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed

wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem

w życie takich zmian.

4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji,

konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki

określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za

pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron

Sklepu.

2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem

właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień

Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie

zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że

przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika

stanowią inaczej.

4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług

w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów

powszechnych.

5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres

info@alkor-watch.pl.

Powered by Comarch e-Sklep ®