0
PL
|
EN
|
DE
|
CS

Twój koszyk jest pusty.

Warunki Gwarancji

Firma Alkor Sp.z o.o. z siedzibą w Nysie gwarantuje niezawodne działanie zegarka w normalnych warunkach eksploatacyjnych w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Karta gwarancyjna jest ważna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi. Gwarancja nie obejmuje wymiany baterii, uszkodzeń: szkła, paska lub bransolety, koperty, elementów mocujących i ścierania się zewnętrznej powłoki. Gwarancja traci ważność z powodu:
- nieprawidłowego przechowywania i konserwacji zegarka, oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
- naprawy bądź otwierania zegarka przez osoby do tego nie uprawnione,
- uszkodzeń: mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz zanieczyszczenia,
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem pola magnetycznego,
- narażenia zegarka na działanie temperatur powyżej + 50°C i poniżej -20°C oraz nagłych ich zmian (np. zanurzenie w zimnej wodzie po uprzednim nagrzaniu, sauna, zanurzenie w gorącej wodzie, itp.).
Importer informuje, że dla osób, których skład potu lub wartość PH odbiega od przeciętnej zalecane jest używanie kopert i bransolet w całości stalowych, tytanowych lub złotych. Zegarek nie zawiera niklu, jednakże w wyjątkowych przypadkach w związku z indywidualnym składem potu ludzkiego może dojść do uczulenia, reakcji alergicznej lub zabrudzenia skóry. Firma Alkor sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe wskutek wydarzeń losowych oraz innych okoliczności, za które nie odpowiada sprzedawca. Prosimy o zapoznanie się z warunkami wodoszczelności zegarków naręcznych opisanymi w niżej zamieszczonej tabeli.

Wszystkie klasy wodoodporności ustalane są na podstawie testów ciśnienia statycznego i nie oznaczają rzeczywistej odporności dynamicznej na wodę, dlatego też należy dokładnie zapoznać się z klasą wodoodporności swojego zegarka i uwzględnić ją podczas użytkowania.

Naruszenie wymogów wodoodporności, ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia w/w czynników i okoliczności, powoduje utratę roszczeń z tytułu gwarancji. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji potwierdzają łącznie: prawidłowo wypełniona w dniu zakupu karta gwarancyjna oraz dowód zakupu (faktura lub paragon). Reklamacja nie zostanie uznana, jeżeli karta gwarancyjna nie będzie prawidłowo wypełniona (pieczątka punktu sprzedaży, numer referencyjny zegarka, data zakupu, akceptacja warunków gwarancji – podpis klienta ).

W ramach gwarancji, w razie ujawnienia się wad zegarka uprawniony może żądać bezpłatnej naprawy, a w przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa – wymiany zegarka na nowy, zgodny z umową. Jeżeli wymiana zegarka na nowy nie jest możliwa, uprawniony może odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny.

Reklamację należy zgłosić w punkcie zakupu zegarka lub w punktach serwisowych na terenie całego kraju. Termin rozpatrzenia reklamacji: zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. maksymalnie do 30 dni. Termin naprawy wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

W przypadku dostarczenia do serwisu zegarka sprawnego technicznie (bezpodstawna reklamacja) klient zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami serwisowymi związanymi z przeglądem zegarka i przesyłką.

Powered by Comarch e-Sklep ®